ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1278

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

AKTUALITY

ERN4MOB - EUROPEAN RURAL NETWORK FOR JOB MOBILITY

Prezentácia projektu

Názov projektu : Európska vidiecka sieť pre pracovnú mobilitu

Akronym : ERN4mob

Program : Európa pre občanov 2014-2020

Podprogram : Oblasť 2. Demokratická angažovanosť a občianska účasť

Akcia : 2.2 Sieť obcí 2015

 

Stručný popis:

Hlavným cieľom projektu je spojiť ľudí z rôznych krajím Európskej únie i spoza jej hraníc, ktorí žijú spoločne v tých istých miestnych komunitách, zvyšovať povedomie o ich spoločných hodnotách a potrebách ale aj podporovať posilnenie ich spoločenských a multikultúrnych rozdielov prostredníctvom vytvorenia siete európskych vidieckych miestnych samospráv pre pracovnú mobilitu, ktorá bude fungovať v prospech sociálnej a pracovnej integrácie občanov s cieľom dosiahnuť rozumný, udržateľný a inkluzívny rast vidieckej Európy 2020.

Do projektu budú zapojené miestne samosprávy zo šiestich rôznych krajín EÚ ( Španielsko, Poľsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko a Slovensko ), ktoré vyvinú v priebehu dvoch rokov širokú škálu aktivít občianskej participácie na miestnej a medzinárodnej úrovni s cieľom položiť základy Európskej vidieckej siete pre pracovnú mobilitu. Prostredníctvom týchto akcií sa vytvorí diagnóza situácie a potrieb týkajúcich sa európskej pracovnej mobility v komunitách zapojených do projektu, určia sa miestne, národné a európske osvedčené postupy, ktoré sa prevedú do siete, vyvinú sa aktivity a nástroje na ich propagáciu, aby sa zlepšili podporné služby pre pozitívnu integráciu osôb zapojených do procesu mobility. Rovnako bdue podporené spolunažívanie zúčastnených komunít napriek ich odlišnostiam, Nakoniec sa vypracuje plán prenosu a udržateľnosti, aby sa zabezpečilo pokračovanie siete po skončení doby projektu. Tento plán bude rovnako zahŕňať usmernenia o tom, ako identifikvovať, preniesť a sformalizovať nové dohody o spolupráci s inými európskymi miestnymi samosprávami a sformuluje spoločný rámec pre spoluprácu, ktorý zabezpečí správne vykonávanie akcií a iniciatív partnermi projektu ERN4mob v budúcnosti.

Špecifické ciele

- vytvoriť, rozvinúť a rozšíriť funkčnú a udržateľnú spoluprácu medzi rôznymi európskymi miestnymi samosprávami a och občanmi rôznych národností, ktorí žijú spoločne v rovnakých miestnych komunitách, s cieľom zlepšenia integrácie, účasti a interakcie v krajine pobytu

- určiť spoločné potreby týkajúce sa európskej pracovnej mobility a rozvíjať synergie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi rôznymi európskyi miestnymi samosprávami, ktoré sa zúčastňujú na projekte, s cieľom nájsť riešenia súčasnej problematiky spojenej s mobilitou v Európe a posilniť spoluprácu aktivít mimo projektu prostredníctvom zavádzania inovatívnych postupov

- zlepšiť vzájomné porozumenie a poznatky o multikultúrnej rozmanitosti EÚ a politikách EÚ v oblasti mobility ( zameraných najmä na trh práce ) a podporovať príležitosti pre sociálnu a medzikultúrnu angažovanosť)

- propagovať európske občianstvo a zlepšiť podmienky účasti rôznych občanov EÚ a prisťahovalcov, ktorí žijú v rovnakej miestnej komunite, a tým podporovať ich účasť na demokratickom a občianskom živote Únie a jej sociálnej súdržnosti

Kalendár :

Dátum začatia projektu: 1. január 2016

Dátum ukončenia projektu: 31. december 2017

Celkový rozpočet : 127,500 €

Partnerstvá:

P1. Concello de Vimianzo ( vedúci partner ) - Španielsko

P2. Tadnica Kostryn nad Ondra - Poľsko

P3. Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo - Portugalsko

P4. Newry, Mourne and Down District Council - Spojené kráľovstvo

P5. Comune di Petrosino - Taliansko

P6. Obec Zemplínske Hámre - Slovensko

Účastníci: Občania EÚ zapojení do procesu mobility, ktorí žijú v inej európskej krajine než odkiaľ pochádzajú, a to hlavne z pradcovných dôvodov, prisťahovalci do EÚ, prisťahovalci druhej generácie, ktorí zmenili svoje bydlisko a žijú v inej krajine EÚ, občania EÚ žijúci v inej krajine EÚ po odchode do dôchodku, občania EÚ, ktorí emigrovali a znova sa vrátili. Projektové aktivity sú však zamerané aj na širokú verejnosť z vidieckych komunít, najmä nezamestnaných mladých ľudí a osôb, ktoré majú medzi členmi svojej rodiny, priateľmi alebo susedmi ľudí, ktorých mobilita sa priamo týka. Odhaduje sa, že na aktivitách projektu sa zúčastní celkový počet 470 účastníkov.

http://www.vimianzo.es/ern4mob/?idioma=en&sec=319